GARBAGE TREATMENT PROJECTS


DỰ ÁN NHÀ MÁY RÁC – ĐIỆN TẠI TP. HẢI PHÒNG

03/04/2018

I.1.1- Tên dự án “NHÀ MÁY RÁC – ĐIỆN HẢI PHÒNG” Xử lý tổng hợp chất thải & Phát điện 1000 tấn/ngày CTR sinh hoạt, 200 tấn/ngày CTR công nghiệp & 15-20 MW điện tại Khu xử lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng I.1.2- Địa điểm dự án Khu xử lý chất thải ... ;