IMAGE PROJECTS


MEETINGS WITH INTERNATIONAL PARTNERS

01/03/2020

Le Delta trong các cuộc tiếp xúc và làm việc cùng đối tác nước ngoài để triển khai các dự án;